Verbal Misshandel

Verbal misshandel lämnar inga synliga blåmärken. Men att bli utsatt för verbal misshandel i en nära relation är lika smärtsamt som att bli fysiskt misshandlad och det kan ta minst lika lång tid att återhämta sig från verbal misshandel. Verbal misshandel bryter ner en människa, tar ifrån henne både självkänsla och självförtroende. Den kan leda till depression hos den som blir utsatt. Den dämpar livslusten.

 

VERBAL MISSHANDEL

 

 • Sker oftast när paret är ensamma. Det finns inga vittnen.

 

 • Misshandlaren förnekar misshandeln.

 

 • Verbal misshandel inträffar ALLTID innan fysisk misshandel tar sin början, och är således ett varningstecken på att även fysiskt våld så småningom kan komma att prägla relationen.

 

 • Verbal misshandel är: att medvetet och ständigt hålla tillbaka känslor, tankar eller information i en parrelation samt att ignorera i syfte att bestraffa, att ständigt kontra i diskussioner, att förminska någon annan, att skämta på annans bekostnad, att blockera eller avleda i diskussioner, att anklaga och skuldbelägga, att kritisera och fördöma, att trivialisera, att underminera, att hota, att kalla fula ord, att ständigt "glömma bort" viktiga saker, att manipulera/crazymaking, att ge order, att förneka sådant som faktiskt har hänt samt raseriutbrott. (Se avsnittet Former av verbal misshandel)

 

 

 • Verbal misshandel börjar smygande. De första varningstecknen är lätta att förbise, eftersom de är så subtila. Verbal misshandel blir mer intensiv med tiden. Den kan övergå i fysiskt våld parallellt med den verbala misshandeln, eller förbli verbal. Oavsett skapar den mycket lidande för offret.

 

 • Offret anpassar sig till den verbala misshandeln och även om offret mår allt sämre är hon ofta omedveten om vad som pågår. Hon börjar långsamt ta emot misshandlarens negativa bild av henne och göra den till sin egen.

 

 • Verbal misshandel kan ta sig många olika uttryck och förklädnader.

 

 • Verbal misshandel är manipulativ. Misshandlaren trycker ofta på kvinnans ömma punkter, något han kan eftersom han känner henne väl. Genom att få kvinnan känslosam på olika sätt, vare sig det är att hon blir sårad, upprörd, arg, osäker eller irriterad, kan han få henne dit han vill. Han kan få henne att känna det han vill att hon ska känna och göra det han vill att hon ska göra.

 

 • Offrets upplevelse av misshandeln förkastas alltid. Det går inte att diskutera, reda ut eller få ett avslut på det som händer.

 

 • Offret kan hamna i situationer där hon vill förklara för misshandlaren hur hon upplever hans kommentarer och handlingar. Hon kan tro att om hon bara anstränger sig, så kommer han förstå hur han sårar henne. Hon kan förklara sig, försvara sig, försöka förändra sig i all oändlighet i tron om att misshandlaren kommer att sluta med det han gör och förstå henne. Något som aldrig kommer att hända. Misshandlaren lever i en annan verklighet och kommer inte att vilja förstå offret, eftersom han vill kontrollera sin partner, inte förstå henne.

 

 • Genom den verbala misshandeln får misshandlaren makt och kontroll över offret.

 

 • Misshandeln sker i cykler. Spänningen inom misshandlaren stegras, för att sedan få sitt utlopp i misshandel. Misshandeln följs därefter av en lugn period, under vilken misshandlaren beter sig vänligt och snällt.

 

 • Misshandlaren växlar mellan våld och värme. Ingen misshandlare är misshandlare 24 timmar om dygnet. Eftersom förhållandet präglas av ömsom värme, ömsom våld hålls offret kvar i relationen. När misshandlaren beter sig snällt får kvinnan hopp om att allt ska förändras till det bättre, vilket får henne att stanna kvar. Själva misshandeln, som inträffar förr eller senare, bidrar till att sänka kvinnans självkänsla och självförtroende, vilket också gör att hon stannar kvar i relationen. Det känns med tiden alltmer omöjligt att bryta relationen, eftersom tanken på att klara sig själv och vara ensam känns omöjlig. 

 

 • Verbal misshandel skapar oerhört mycket lidande för offret. Kvinnan fråntas sin självkänsla och sitt självförtroende, samt får med tiden allt svårare att lita till sina egna känslor och upplevelser. Kvinnan upplever en känsla av förvirring angående vad som pågår, eftersom misshandeln förnekas av misshandlaren och eftersom misshandeln sker när paret är ensamma. Hon drar sig undan släkt och vänner och blir ofta alltmer isolerad. Depression och fysiska krämpor är vanliga. Kvinnan får alltmer en diffus känsla av att något måste vara fel med henne. Energi, livslust och motivation minskar alltmer.

 

 • Verbal misshandel finns överallt. Den här hemsidan fokuserar på verbal och även fysisk misshandel i parförhållanden. Men man kan läsa den här hemsidan med andra företeelser i åtanke, exempelvis mobbning i skolan eller på en arbetsplats, vänskapsrelationer, relationer med familjemedlemmar eller vår nöjeskultur i stort.

All fysisk misshandel i nära relationer har en gång börjat med en längre eller kortare period av verbal och psykisk misshandel. Därför är det viktigt att känna till de subtila varningstecknen för hur verbal misshandel tar sin början samt hur den därefter tar sig uttryck. Det finns även förhållanden utan fysiskt våld, men där verbal misshandel pågår år efter år, något som är förödande för offret och skapar lika mycket lidande som fysisk misshandel gör.

Den här hemsidan fokuserar på kärleksrelationer där en man misshandlar en kvinna. Verbal och fysisk misshandel förekommer även i samkönade parrelationer, och i parrelationer där en kvinna misshandlar en man.

Den här hemsidan fokuserar mycket på den verbala, alltså den psykiska, misshandeln. Men ordet misshandel kan på den här hemsidan syfta på både verbal och fysisk misshandel. Verbal misshandel leder ofta till fysisk sådan, och dessa kan existera parallellt med varandra i en nära relation. När ordet misshandel skrivs här, åsyftas alltså både verbal och/eller fysisk. Misshandel är misshandel, och den orsakar stora skador på en människa, oavsett om den utförs med ord och beteenden, eller med knytnävar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)